การนำเสนอBest practices
เขียนโดย krumayuree เมื่อ กันยายน 01 2011 12:53:39
การนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ       
     นางมยุรี เพ็งสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗   อำเภอศรีเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑     ได้เข้าประกวดการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)   คือ  ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔     ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ   อำเภอศรีเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  เพื่อที่จะนำไปเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ที่ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  ในโครงการพัฒนาจุดเน้นฯ ในวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๔ ต่อไป

เพิ่มเติม
           การนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ
      
     นางมยุรี เพ็งสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗   อำเภอศรีเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑     ได้เข้าประกวดการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)   คือ  ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม   สาระที่ ๒ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔     ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ   อำเภอศรีเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  เพื่อที่จะนำไปเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ที่ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  ในโครงการพัฒนาจุดเน้นฯ ในวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๔     รายละเอียดของการนำเสนอผลงานมีดังนี้
       ๑. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
       ๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงาน
       ๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
       ๔. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
       ๕. ปัจจัยความสำเร็จ
       ๖.บทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learned)
       ๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
       และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ไปเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ   ในโครงการพัฒนาจุดเน้นฯต่อไป  ขอขอบคุณคณะกรรมการและเพื่อนครูที่เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้